Honey

UKC CH, AKC CH Durabo’s Ridgerunr Lil Bit a Honey (‘Honey’), JC, ET
HoneyBoB
NewCHHoney
20141109_132319